Obchodné podmienky

Obchodné podmienky spol. PROFIZOO s. r. o., pre nákup tovaru v internetovom obchode PROFIZOO.SK

I.

Účelom týchto obchodných podmienok spol. PROFIZOO s. r. o., je v súlade s ustanoveniami zákona č. č. 89/2012 Z. z., Občiansky zákonník, upraviť vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na strane predávajúceho je spoločnosť PROFIZOO s. r. o., IČO: 28924975, DIČ: CZ28924975 so sídlom, Pod Divadlem 640, 284 01 Kutná Hora, zapísaná v obchodnom registri Mestským Súdom v Prahe v oddiele C, vložka 153490 a na strane kupujúceho, prípadne objednávateľa, je ďalšia právnická alebo fyzická osoba, ktorá môže byť aj v postavení spotrebiteľa.

Podľa ustanovení §419 OZ je spotrebiteľom každý človek, ktorý mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak jedná. Právne vzťahy predávajúceho a kupujúceho sa riadia ustanoveniami týchto obchodných podmienok, ďalej potom ustanoveniami zákona č. 89/2012 Z. z., Občiansky zákonník (ďalej len „OZ“) a v prípade, že je kupujúci spotrebiteľom i ustanoveniami zákona č. 634/1992 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s obchodnými podmienkami spol. PROFIZOO s. r. o., reklamačným poriadkom a podmienkami dopravy a s Informáciami o ochrane osobných údajov (GDPR) a s týmito bez výhrad súhlasí.

II. - Okamih uzatvorenia kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva na tovar ponúkaný v internetovom obchode PROFIZOO.SK vzniká v okamihu, keď predávajúci potvrdí kupujúcemu jeho objednávku a stanoví termín dodania tovaru, za toto sa nepovažuje automatizovaný e-mail alebo SMS zhrnujúca objednávku kupujúceho. V prípade, že predávajúci nemôže dodať objednaný tovar do siedmich pracovných dní, vyrozumie o tom kupujúceho s tým, že navrhne neskorší termín dodania tovaru, prípadne alternatívu tovaru. Kúpna zmluva v tomto prípade vzniká na základe akceptácie tohoto návrhu zo strany kupujúceho. Vloženie tovaru do elektronického košíka a následné odoslanie objednávky sa považuje za návrh na uzatvorenie zmluvy adresovaný predávajúcemu.

III. - Náklady na uzatvorenie zmluvy

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď.) na uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé od tarify telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.

IV. - Cena tovaru

Na stránkach internetového obchodu www.profizoo.sk sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, t. j. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí kupujúci na získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné, ktoré vyplývajú z aktuálneho cenníka dopravy. V prípade akčných cien, tieto platia do vypredania zásob alebo po dobu časovo určenú. Kupujúci dostane objednaný tovar za cenu platnú v dobe objednania. Kupujúci má možnosť sa pred vykonaním objednávky zoznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a ďalšími poplatkami.

V. - Odstúpenie od zmluvy

V prípade kúpnej zmluvy, ktorá bola uzatvorená prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku* (*prostredníctvom elektronickej objednávky, prípadne telefonickej objednávky) a kupujúci je v postavení spotrebiteľa, má tento právo od tejto zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu v lehote štrnástich dní. Lehota štrnástich dní na odstúpenie od zmluvy beží odo dňa nasledujúceho po dni

  1. kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba* (*nie je tým myslený dopravca dohodnutý predávajúcim na prepravu tovaru) prevezme tovar.
  2. v prípade zmluvy týkajúcej sa rôzneho tovaru objednaného spotrebiteľom v rámci jednej objednávky a dodaného zvlášť je rozhodná pre beh lehoty doba, kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba* (*nie je tým myslený dopravca dohodnutý predávajúcim na prepravu tovaru) prevezme poslednú dodávku tovaru.
  3. v prípade zmluvy týkajúcej sa dodávky tovaru pozostávajúceho z niekoľkých položiek alebo častí, je rozhodná pre beh lehoty doba, kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba* (*nie je tým myslený dopravca dohodnutý predávajúcim na prepravu tovaru) prevezme poslednú položku alebo časť tovaru.
  4. v prípade zmluvy o pravidelnej dodávke tovaru po stanovenú dobu, je rozhodná pre beh lehoty doba, kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba* (*nie je tým myslený dopravca dohodnutý predávajúcim na prepravu tovaru) prevezme prvú dodávku tovaru.
  5. v ostatných prípadoch je rozhodnou dobou pre beh lehoty doba, kedy došlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

Pre účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musí kupujúci o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy informovať predávajúcu spol. PROFIZOO s. r. o., IČO: 28924975 prevádzkareň Pod Nádražím 1951, 286 01 Čáslav, www.profizoo.skinfo@profizoo.sk, tel. 00421 222 924 934, formou jednoznačného prehlásenia (napr. listu zaslaného prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, faxu alebo e-mailu). Kupujúci môže využiť vzorový formulár odstúpenia od zmluvy, ktorý je zasielaný spolu s potvrdením objednávky, prípadne je k dispozícii na stiahnutie na stránkach www.profizoo.sk. Použitie štandardizovaného formulára spol. PROFIZOO, s. r. o. nie je podmienkou na odstúpenie od zmluvy.

Ak využije kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy, považuje sa lehota na odstúpenie za zachovanú, ak v jej priebehu odošle spol. PROFIZOO s. r. o., oznámenie, že od zmluvy odstupuje.

V prípade odstúpenia kupujúceho od zmluvy vráti tomuto spol. PROFIZOO s. r. o., bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bola informovaná o jeho rozhodnutí odstúpiť od zmluvy, všetky platby, ktoré od neho dostala, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku kupujúcim zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný než najlacnejší spôsob štandardného dodania ponúkaný spol. PROFIZOO s. r. o.,). Na vrátenie platieb sa použije rovnaký platobný prostriedok, ktorý kupujúci použil na vykonanie počiatočnej transakcie, ak kupujúci výslovne neurčil inak.

V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný podľa ustanovenia §1831 ods. 1 OZ zaslať alebo odovzdať spol. PROFIZOO, s. r. o. bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý dostal na základe kúpnej zmluvy, od ktorej odstúpil. V prípade, že neodovzdá tovar, ktorý dostal, prípadne nepreukáže jeho odoslanie spol. PROFIZOO, s. r. o., nie je táto povinná podľa ustanovenia §1832 ods. 4 OZ vrátiť prijaté peňažné prostriedky. Náklady na vrátenie tovaru (napr. poštovné) v prípade odstúpenia od zmluvy nesie kupujúci.

Tovar je kupujúci povinný zasielať na adresu PROFIZOO s. r. o., P.O.Box č. 163, 830 00 Bratislava 3. Pre odoslanie tovaru na uvedený P.O. Box používajte výhradne ako dopravcu Slovenskú poštu. Tovar by mal kupujúci vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, ak je to možné, vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal.

Podľa ustanovenia §1833 OZ spotrebiteľ zodpovedá podnikateľovi len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.

Ustanovenie §1837 OZ upravuje, kedy spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, je tomu napríklad v prípade zmlúv:

o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,

o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,

o dodávke tovaru v uzatvorenom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.

VI. - Práva z vád dodaného tovaru a záručné podmienky

Práva z vád veci sa uplatňujú u predávajúceho spol. PROFIZOO s. r. o., IČO: 28924975 so sídlom, Pod Nádražím 1951, 286 01 Čáslav, www.profizoo.skinfo@profizoo.sk, tel. 00421 220 924 934. Záručné podmienky a spôsob reklamácie sú podrobne upravené v reklamačnom poriadku spol. PROFIZOO s. r. o. Zodpovednosť predávajúceho z titulu vád tovaru je upravená v jednotlivých ustanoveniach OZ.

Podľa ustanovenia §2161 ods. 1 OZ predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci vec prevzal:

  1. má vec vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,
  2. sa vec hodí na účel, ktorý na jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec tohto druhu obvykle používa,
  3. vec zodpovedá akosťou alebo vyhotovením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
  4. je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
  5. vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Podľa ustanovenia §2165 ods. 1 OZ je kupujúci oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne na spotrebnom tovare v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.

Práva, ktoré prislúchajú kupujúcemu z dôvodu vád veci, sú podrobne upravené najmä v ustanoveniach §2099 až 2116 a 2165 až 2174 OZ.

VII. - Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov

V súlade s platným znením zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len "zák. O ochrane spotrebiteľa") môže spotrebiteľ iniciovať začatie mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu), ktoré upravujú ustanovenia § 20 d až 20m zák. o ochrane spotrebiteľa. Subjektom mimosúdneho riešenia sporu, u ktorého môže spotrebiteľ iniciovať začatie mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu je v prípade sporu so spoločnosťou PROFIZOO, s.r.o. Slovenská obchodná inšpekcia alebo orgány určené Ministerstvom priemyslu a obchodu, uvedený zoznamu vedeným ministerstvom. (Kontaktné údaje: Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát - oddelenie ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Email: adr@coi.cz; Web: adr.coi.cz, Ministerstvo priemyslu a obchodu: Na Františku 32, 110 15 Praha 1, posta@mpo.cz, dátová schránka ID: bxtaaw4, http://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/mimosoudni-reseni).

Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa začína výlučne na návrh spotrebiteľa. V návrhu musí byť identifikované strany sporu, musí obsahovať úplné a zrozumiteľné opísanie skutočností, musí byť uvedené, čoho sa navrhovateľ (spotrebiteľ) domáha, uvedený dátum, kedy navrhovateľ uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu u predávajúceho prvýkrát, návrh musí byť datovaný a podpísaný. Návrh musí ďalej obsahovať vyhlásenie, že v danej veci nerozhodol súd, nebol vydaný rozhodcovský rozsudok a nebola uzavretá dohoda strán v rámci mimosúdneho riešenia sporu a ani nebolo začaté konanie pred súdom, rozhodcovské konanie alebo mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov podľa zák. o ochrane spotrebiteľa. K návrhu sa ďalej prikladá doklad o tom, že spor sa nepodarilo vyriešiť medzi spotrebiteľom a predávajúcim priamo (napr. Zamietnutie reklamácie). Návrh možno podať aj elektronicky priamo na webovej stránke príslušného subjektu mimosúdneho riešenia sporu. Návrh na začatie mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu možno podať najneskôr do 1 roka, odo dňa kedy uplatnil spotrebiteľ právo u predávajúceho prvýkrát. V priebehu mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu nemusí byť jeho strany (spotrebiteľ a predávajúci) právne zastúpené. Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu nie je spoplatnené, strany sporu si ale svoje náklady nesú samy.

VIII. - Dodacie a prepravné podmienky

Dodacia lehota:

Tovar expedujeme do 2 pracovných dní od potvrdenia objednávky. V prípade, že objednaný tovar nebude na sklade alebo ho nebude možné expedovať do 7 dní, oznámi predávajúci predpokladaný termín dodania alebo ponúkne iný porovnateľný výrobok. V tom prípade si však vyžiada odsúhlasenie kupujúceho.

Dodanie:

Tovar dodá zásielková spoločnosť nasledujúci pracovný deň po dni podania. Doprava akvárií a terárií sa rieši individuálne. Zásielka s tovarom obsahuje vždy daňový doklad a návod na použitie výrobku. Inštalácia tovaru ani montáž nie sú súčasťou kúpnej zmluvy.

Prevzatie tovaru:

Zákazník je povinný skontrolovať si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je zákazník v prítomnosti dopravcu povinný skontrolovať stav tovaru, a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení zásielky a nechať si túto skutočnosť potvrdiť dopravcom. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok. Zákazník má tiež právo od zmluvy odstúpiť. Na neskoršie reklamácie spôsobené vinou dopravy potom nemožno brať zreteľ a budú zamietnuté.

Cena poštovného a balného:

Objednaný tovar posielame dopravnou službou DPD.

Zásielková spoločnosť DPD:

Prepravná spoločnosť DPD doručuje tovar obvykle nasledujúci pracovný deň (do 24 hodín po celej SR). Tovar vám bude doručený nasledujúci pracovný deň po potvrdení objednávky.

Tovar je doručovaný v pracovné dni 9:00-18:00, presný výber hodiny dodania nie je, bohužiaľ, možný.

Dopravné DPD 4,19 € s DPH (pri váhe zásielky do 30 kg a nevzťahuje sa na výrobky zo skla.)
Dopravné DPD pri nákupe od 45 € Zadarmo (pri váhe zásielky do 30 kg a nevzťahuje sa na výrobky zo skla.)

Dobírečné nie je účtované. Maximálna možná hmotnosť zásielky je 30 kg. V prípade, že zásielka bude mať vyššiu hmotnosť, budete informovaní o možnostiach iného riešenia.

Balík Do ruky:

Príde za Vami, kam budete chcieť. Dopredu sa o tom dozviete vďaka SMS alebo e-mailu.

Doprava zadarmo:

Pre výrobky označené „Doprava zadarmo“ je dopravne (DPD) zadarmo.

Postup v prípade nevyzdvihnutia zásielky

V prípade nevyzdvihnutia zásielky zákazníkom bude v nasledujúcej objednávke účtované poštovné podľa aktuálneho cenníka dopravy, ktorú si zvolil v objednávke. Pri opakovanom nevyzdvihnutí zásielky bude účtované 2x poštovné podľa aktuálneho cenníka a zásielka bude odoslaná len v prípade zaplatenia objednávky vopred.

IX. - Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi spol. PROFIZOO s. r. o., ako predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu www.profizoo.sk od 15.01.2024 a ruší predchádzajúce znenie obchodných podmienok. Spol. PROFIZOO s. r. o., si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky zmeniť, keď prípadnú zmenu vyhlási na internetových stránkach www.profizoo.sk.